Uppsala Demensförening 25år / 2013

Uppsala Demensförening firar 25 år, 2013. Föreningen bildades den 5 februari 1987, då en interimsstyrelse utsågs. Till sammankallande och ordförande valdes Ingrid Norén. Vid det första årsmötet den 7 mars 1988 valdes 7 styrelseledamöter. Vid konstituerande styrelsemöte 17 mars samma år valdes Ingrid Norén till ordförande.

Som lokalförening till Riksförbundet för åldersdementas rättigheter RÅR bar föreningen namnet Uppsalaföreningen av RÅR. Sedan ändrade förbundet namn till Demensförbundet och Uppsalaföreningen ändrade namn till Uppsala Demensförening.

Det var full fart från början. Ingrid Norén ledde anhörigträffar och föreningen anordnande offentliga möten samt producerade en gul informationsfolder som distribuerades i stort antal inom kommunen. Foldern hette ”Hit vänder jag mig i Uppsala”. Via kommunalrådet Per-Axel Engblom bekostades foldern av kommunstyrelsen. Detta innebar ett gott samarbete med Uppsala kommun.

Föreningen anordnade i april 1987 ett offentligt informationsmöte på Johannelundsgården då Turid Apelgård visade det första gruppboendet i Uppsala. Turid startade Sveriges första gruppboende i Upplands Bro och som blev världsberömt. Man kan läsa om projektet i Socialstyrelsens skrift ”Annorlunda långvård” där dåvarande chefen för långvårdsbyrån på Socialstyrelsen Eivor Näslund skrev förordet i boken. Eivor blev sedan ordförande i Demensförbundet.

Några år därefter var Turid Apelgård och Margita Sultàn initiativtagare till att starta Diakonistiftelsens gruppboende på Samariterhemmet, numera Ebbagården som finns i andra lokaler och även driver Uppsalas enda dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom(Utsikten). Demensförbundet gav gruppboendeprojektet sitt starka stöd. Kommunen gav stöd till projektet, som blev mönsterbildande som ett av de bästa gruppboendena i landet. Samariterhemmets gruppboende är också den första entreprenaden för kommunen. Projektet stötte på problem i början. Trots muntliga löften från Socialstyrelsen uteblev ett betydande statligt ekonomiskt bidrag till lokalerna. Det var en insnöad arkitekt på Socialstyrelsen som menade att boendena och toaletterna var för små. Trots starka påtryckningar från Uppsala Demensförening, Demensförbundet och kommunalråden gav Socialstyrelsen inte vika. Men Diakonistiftelsen genomförde ändå projektet.

Många informationsmöten har anordnats med kända profiler. Ett stort informationsmöte i Missionskyrkan i samarbete med bl.a. Röda Korset och medverkan av flera experter blev en succé. Folk fick tyvärr stå i kö till de olika informationsstationerna. Ett försök med frukostmöte för förtroendevalda från tre kommundelar blev en framgång, men allför få kom. I samarbete med Silviahemmet anordnades en heldagsutbildning med inriktning på anhöriga. Samarbetet med kommunen är viktigt och tack vare stöd från kommunen har vi kunnat ha en omfattande verksamhet med anhöriggrupper. Likaledes med stöd från kommunen har ett invandrarprojekt genomförts av Kerstin Lundström. Käth Djurström-Kjäll har gjort en kartläggning av dagverksamheten.

Jag har här bara nämnt några axplock ur föreningens omfattande verksamhet. Det är många engagerade och duktiga människor som engagerat sig i föreningens aktiviteter till gagn för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Föreningen har ett omfattande nätverk. Att satsa på nätverk i olika former är en modern form av folkrörelsearbete. Via Demensförbundet och dess ordförande Stina-Clara Hjulström, är föreningen också en del av både ett nationellt och internationellt nätverk.

Att vara ordförande i en demensförening är en ansvarsfull och viktig post. Flera har varit kända politiker från FP, M,  S och KD.  Jag skall här nämna de personer som varit ordförande efter Ingrid Norén: 1989-1991 Per-Arne Aglert, 1992 Margita Sultàn, 1993-1994 Sten-Sture Lidén, 1995-1997 Brita Wolff, 1998 Ingela Kyller, 1999 Erik Nilsson, 2000- 2010 Torsten Tornberg, 2011-2013 Gustaf von Essen, 2013 – och fortfarande Gunnel Jägare.

Ett uttryck för det goda samarbetet med landsting och kommun är att föreningen deltagit i olika referensgrupper. Torsten Tornberg medverkade i framtagningen av Landstingets program om demensvård. Under Torstens ordförandeskap fick föreningen  en egen lokal på S:t Olofsgatan 14, föreningen fick en egen hemsida och telesvar inrättades.

Föreningen har under fyra år fram till december 2013 drivit  Alzheimercaféer en gång i månaden tillsammans med Alzheimerföreningen och i samarbete med  Anhörigcentrum, i vars lokal caféerna varit.

Uppsala demensförening startade 2011 på initiativ av Kerstin Lundström, höstutflykter och julfester.

I juli 2013 gick Sten-Sture Lidén, en trogen och mycket saknad medarbetare ur tiden. Han var med i styrelsen från starten år 1988 och fram till sin bortgång.

Minneslotsen, är ett projekt som Uppsala kommun startade november 2011 på initiativ av vår medlem Kerstin Lundström, sjuksköterska med 40-årig erfarenhet inom demensområdet. Föreningen är mycket glada över detta projekt och var en av flera som skrev skrivelser för att tjänsten skulle permanentas, vilket även beslutades i december 2013. Under Gunnel Jägares ledning har demensföreningen 2013 utarbetat en egen broschyr, som sprids till boenden, dagverksamheter, träffpunkter och via utställningar. Föreningen har under året, ingått medlemskap i UPS, Uppsala Pensionärernas Samarbetsråd och även haft gemensam föreläsning i deras lokaler på Storgatan 11. Uppsala demensförening firade sitt 25 års jubileum den 21 september 2013.

Alla de engagerade människor som ställt upp förtjänar ett varmt tack.

Uppsala december 2013

Gunnel Jägare
Ordförande i Uppsala Demensförening

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade.